اخبار - آرشیو

نشست هم اندیشی کارشناسان فرهنگی، دبیران انجمن های علمی دانشجویی و دبیران شوراهای تعامل و تبادل نظر  مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان

نشست هم اندیشی کارشناسان فرهنگی، دبیران انجمن های علمی دانشجویی و دبیران شوراهای تعامل و تبادل نظر مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان

نشست هم اندیشی کارشناسان فرهنگی، دبیران انجمن های علمی دانشجویی و دبیران شوراهای تعامل و تبادل نظر مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان

ادامه مطلب