آموزشی و پژوهش

هشتمین نشست هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان برگزار گردید.
هشتمین نشست هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان برگزار گردید.

هشتمین نشست هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، هشتمین جلسه هم اندیشی با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان و روسای مراکز آموزشی با دستور برنامه¬ریزی و حضور فعال در هفته پژوهش و فناوری، به میزبانی مرکز دادگستری کل استان برگزار شد.

ادامه مطلب
دومین نشست هم اندیشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به جهت برنامه ریزی برگزاری هفته پژوهش و فناوری برگزار گردید.
دومین نشست هم اندیشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به جهت برنامه ریزی برگزاری هفته پژوهش و فناوری برگزار گردید.

دومین نشست هم اندیشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به جهت برنامه ریزی برگزاری هفته پژوهش و فناوری برگزار گردید.

دومین نشست هم اندیشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به جهت برنامه ریزی برگزاری هفته پژوهش و فناوری برگزار گردید.

ادامه مطلب