آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کاربرگ هاآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
اساسنامه طرح شاهدآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
استانداردسازی کانون های مشاوره دانشجوییآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
آیین نامه اجرائی و شرح وظایف ساختار سازمانی ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد استانیآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
ایین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه هاآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگرآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
آیین نامه شورای تعامل و تبادل نآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
دستورالعمل برگزاری اردوهاآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
فرم برگزاری اردوهاآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانآیین نامه ها و بخشنامه های فرهنگی
آیین نامه امتحاناتآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه آموزشیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی