Aryanic
  • کاربرگ های آموزشی
  • ارتباط با ریاست
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • استانداری گلستان
  • فضای مجازی  ورسانه
صفحه اصلي > تماس با واحد استانی 

تماس با واحد استانی

 

نشانی:   گرگان  -  میدان ملاقاتی- خیابان ششم       کدپستی: 4916694338

پست الکترونیکی:    gl@uast.ac.ir

تلفن: 32225584   8-32235866      تلفن مستقیم ریاست:  32225583       دورنگار: 32225564

حوزه  مربوطه

شماره داخلی

ریاست

1

معاون آموزش و پژوهش

2

اداری، مالی و کارپردازی

3

حراست

4

روابط عمومی، فرهنگی و دانشجویی

5

مدرسان

6

نظارت و ارزیابی

7

خدمات آموزشی

8

دانش آموختگان

9

دورنگار

0