Aryanic
  • هجدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات  از
  • رشته های پذیرش کارشناسی مهرماه 96
  • کاربرگ های آموزشی
  • ارتباط با ریاست
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • استانداری گلستان

مسئول دانش آموختگان

 
نام و نام خانوادگی: رضاا سلطانی طاشی
پست الکترونیک:
داخلی: 9
شرح وظایف:
اجرای کلیه فعالیت های تفویض شده به واحد استانی در حوزه دانش آموختگان
بررسی پرونده های دانش آموختگان به منظور تطبیق با دستورالعمل ها و آیین نامه ها
انجام اقدامات لازم در جهت ثبت اطلاعات دانش آموختگان در قالب نرم افزار مربوط
حفظ، نگهداری، ساماندهی و بایگانی پرونده دانش آموختگان و اسناد مربوطه
برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی در حوزه دانش آموختگان برای کارشناسان مراکز آموزشی
نظارت بر حسن اجرای امور دانش آموختگان در مراکز آموزشی
ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با موضوع دانش آموختگی به مراکز و نظارت بر آنها
انجام اقدامات لازم در جهت صدور تاییدیه های تحصیلی، گواهینامه های موقت، گواهی فراغت از تحصیل و  ریز نمرات دانش آموختگان
تهیه و تنظیم آمار دانش آموختگان