Aryanic
  • هجدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات  از
  • رشته های پذیرش کارشناسی مهرماه 96
  • کاربرگ های آموزشی
  • ارتباط با ریاست
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • استانداری گلستان
صفحه اصلي > حوزه ریاست > دبیرخانه استانی هیأت اجرایی جذب مدرسان 

دبیرخانه استانی هیأت اجرایی جذب مدرسان

 
نام و نام خانوادگی: جعفر خان عبدال
پست الکترونیک:
داخلی: 6
شرح وظایف:
شناسایی و تعیین نیازهای جذب مدرسان مراکز آموزش علمی-کاربردی استان
تشکیل منظم جلسات هیات اجرایی جذب هیات علمی و کارگروه های بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی مدرسان
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به مدرسان مراکز آموزشی استان
نظارت بر تشکیل و بررسی پرونده متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی استان به لحاظ رعایت قوانین
نظارت بر روند ارزشیابی مدرسان در مراکز آموزشی توسط دانشجویان
انجام امور مربوط به ارتقاء مدرسان مراکز آموزشی استان طبق دستورالعملها
شناسایی مدرسان خبره در مراکز و انجام امور بررسی صلاحیت عمومی و توانایی علمی
نظارت بر روند معرفی مدرسان تمام وقت توسط مراکز آموزشی استان و بررسی پرونده های مربوطه
برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرسان
شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب نیاز و تهیه گزارشهای مورد نیاز