Aryanic
  • هجدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات  از
  • رشته های پذیرش کارشناسی مهرماه 96
  • کاربرگ های آموزشی
  • ارتباط با ریاست
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • استانداری گلستان
صفحه اصلي > حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی > معاون آموزشی و پژوهشی 

معاون آموزشی و پژوهشی

 
نام و نام خانوادگی: فرهاد کردی
پست الکترونیک:
شماره داخلی: 2
شرح وظایف:
اجرای کلیه مصوبات ، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
ارائه گزارش های توجیهی لازم به حوزه ستاد دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست واحد استان
نظارت بر مراکز و واحد های تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویتهای واحد استان
همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های واحد استان
اجرای کلیه قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی و فناوری ابلاغی از حوزه ستادی دانشگاه و سایر مراجع ذیربط
تهیه و تنظیم برنامه ها و چشم انداز آموزشی ، پژوهشی و فناوری واحد استانی در چارچوب سیاستها و خط مشی های کلی دانشگاه
تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت آموزشی و پژوهشی و فناوری با همکاری کلیه واحدهای آموزشی در استان
انجام کلیه امور آموزشی و پژوهشی و فناوری واحد استان و مطالعه و اتخاذ تصمیم و نیاز سنجی آموزشی در مورد مشاغل مورد نیاز در سطح استان و انجام پیگیری¬های لازم به منظور مصوب نمودن آنها
بررسی و مطالعه مصوبات و دستورالعمل های آموزشی و پژوهشی به منظور برنامه ریزی منابع درسی
همکاری در تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی و درسی دوره های کوتاه مدت ، بلندمدت مهارتی و تهیه و تدوین منابع علمی و درسی با واحدهای ذیربط
بررسی طرحهای مختلف در زمینه امور تحقیقاتی و پژوهشی و فناوریو تعیین اولویت اجرای هریک از آنها با توجه به امکانات موجود
مطالعه و بررسی به منظور گسترش آموزشهای علمی کاربردی در کارخانجات و واحدهای تولیدی و خدماتی در بخشهای صنعت ، کشاورزی و خدمات
همکاری و مشارکت در جهت تامین وسایل و امکانات لازم جهت نیل به اهداف پژوهشی واحد استان و مراکز اموزشی تابعه
نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی و فناوری واحد استان و مراکز آموزشی تابعه
تهیه و ارائه گزارش عملکرد به مقام مافوق
تنظیم برنامه های پژوهشی و ارائه گزارشات پیشرفت پروژه های پژوهشی و فناوری به مراجع ذیربط
انجام امور مربوط به سمینارها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی به منظور افزایش آگاهی عمومی
مشارکت و همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های درسی واحد استانی با گروه های علمی شورای عالی علمی کاربردی مستقر در واحد استان
همکاری در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک واحد استانی و مراکز آموزشی تابعه در حوزه امور آموزشی و پژوهشی
نظارت بر برگزاری گردهمایی ها ، سمینارها و کنفرانس های علمی کاربردی در واحد استان و مراکز آموزشی تابعه
همکاری در تدوین و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در راستای استقرار نظام صلاحیت حرفه ای
همکاری در اتخاذ تدابیر لازم به منظور انطباق و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف آموزش نظری و مهارتی و سطوح مختلف صلاحیت حرفه ای
همکاری در تعیین معیارها و شاخص های بهبود کیفیت در سطوح مختلف صلاحیت حرفه ای
اجرای دستورالعمل ها و مقررات مرتبط برای ارزیابی نیاز فراگیران در حوزه های صلاحیت حرفه ای
ساماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی